esmaspäev, 26. mai 2014

Ehitamata jäänud majad 3


Narva maantee
Narva mnt 2 (end 10 – kindlustusselts Eesti Lloyd ja 14 – korteriühing Hoone), 5 (end 13 – Eesti Tööliste Kindlustusühing), 9 (end 27 – ETK ühistegevushoone), 14 (end 32, Pronksi tn nurgal
Tamberg), 30 (end 48 – Kovkin), 19 (end 49 – Hrjapin), 21 (end 55 – Karschenstein)

Vaba Maa 3.02.1937 lk 9
8-kordne maja Narva maanteele.
Ehitusseadus ei võimalda sundkokkulepet teiste krundiomanikega.
Linna ehitusosakonna kaudu esitas linnavalitsusele palve kodanik Karl Tamberg, et lubataks talle linna ehitusplaani ja Narva maantee ruumilise kujundamise projekti kohaselt püstitada Narva maantee ja Pronksi tänavate nurgal asetsevate kinnisvarade nr. nr. 613, 614, 615, 616 ja 2680 osadest ja sulgemisele tulevast Pronksi tänava maaalast moodustatavale krundile 8-kordne kivimaja.
Omapärane kogu selle asja juures on see, et K. Tamberg soovib sundvõõrandamise korras saada oma väikesele krundile lisa teiste naabrite kruntidest, mis moodustavad suurema osa kavatsetava ehituse krundist. Uue linnaplaani järele läheks küll suur osa K. Tambergi krundist linnale uue rajatava tänava alla, kuid vastutasuks tahaks K. T. saada Pronksi tänava maa-ala.
Linnavalitsus andis palve ehitusosakonnale otsustamiseks. Ehitusosakond omalt poolt teatas, et palve kohta pole võimalik võtta seisukohta, kuna linnaplaani teostamisega seosesolevate kruntide korraldamist selles rajoonis ei ole soovitav teostada üksikute kruntide suhtes eraldi. Otstarbekuse mõttes peaks see sündima kogu rajoonis tervikuna.
Kehtiv ehitusseadus ei võimalda küsimuse lahendamist sundkokkuleppe teel. Küll võimaldaks ehk seda Tallinna ehituskruntide fondi seadus, kuid selle elluviimise määrused on alles teedeministeeriumis väljatöötamisel. Pole ka teada, kas kõnesolev seadus suunatakse Narva maantee rajooni.
Ehitusosakonna arvates võiks palve rahuldamine alles siis tulla kõne alla, kui on ilmunud ehituskruntide fondi seaduse elluviimise määrused või uus ehitusseadus.
Uus Eesti 3.02.1937 lk 9
Takistusi 8-kordse hoone püstitamiseks Narva maanteele.
Narva maantee ja Pronksi tänava nurgale kaheksakordse kivihoone püstitamiseks esitas linnavalitsusele palve Karl Tamberg. Krundi moodustamiseks tuleks teha mõningaid väiksemate kruntide liitmisi, mis linnaplaanis esile tooks muudatusi.
Linnavalitsus ehitusosakonna ettepaneku kohaselt, leidis, et esitatud palve kohta ei saa praegu võtta seisukohta, sest et linnaplaani muutmisega seoses olevate kruntide korraldamist selles rajoonis ei ole soovitav teostada üskikute kruntide suhtes eraldi.

Narva mnt ja Pronksi tn nurk. Mitut kinnistut hõlmava 8-kordse
hoone asemel ehitas Karl Tamberg 1939. a-l oma kinnistule nr
616 Pronksi 3, end Pronksi 4, 5-kordse maja (keskel).
21.04.2013

Päevaleht 15.09.1937 lk 5
Uusi ehitusi
Linnavalitsus kinnitas järgmiste uute ehituste projekte: H. Kovkini projekt kivist 5-kordse elumaja ja garaashi ehitamiseks Narva mnt. 48 /.../
Narva mnt 30, end Narva mnt 48 (Hermine Kovkin)
25.05.2014

Uus Eesti 17.01.1939 lk 8
Ehitustegevus kandub Narva maanteele.
/.../ Koolimajast /Riiklik Inglise Kolledž/ linna poole ehitab ärimees Karschenstein samuti neljakordse maja. Vana hoone lammutamine toimub arvatavasti juba kevadel, mille järele algaks kohe ka uue ehitustöö. /.../
Linnavalitsuse poolt praegu teisi ehitusprojekte Narva maantee äärde ehitamiseks pole kinnitatud. Valmistamisel on aga praegu mitmeid projekte. Nii hakkab kindlustusselts „Eesti Lloyd“ eeloleval suvel ehitama Narva mnt. nr. 10 suurt maja, kusjuures erilist rõhku tahetakse panna fassaadile. Samuti on Eesti Tööliste Kindlustusühingul kavatsus ehitada võimaluse korral veel käesoleva aasta jooksul suuremat hoonet majade asemele, milles asuvad praegu Läti selts ja kino „Forum“. Praegu on käimas läbirääkimised naaberkruntide omanikega ehituskrundile lisamaatükkide saamiseks. Nende läbirääkimiste soodsal lahenemisel alustatakse otsemaid ka ehituse eeltöödega.
Samuti on kavatsusel suurema hoone ehitamine ühing „Hoonel“, millesse kuulub mitmeid pealinna arste, kaupmehi ja teisi. Uus hoone tuleks praeguse dr. Holdi maja asemele, Narva mnt. 14.
Narva mnt 2, end Narva mnt 14 (Herbert ja Emmy Hold, KÜ Hoone)
29.04.2014

Uus Eesti 1.03.1939 lk 6
Neljakordse kivimaja projekt jäi kinnitamata.
Linnavalitsus jättis kinnitamata G. Hrjapini neljakordse kivimaja projekti Narva mnt. nr. 49 asuvale krundile, kuna hoone alla tulev maa-ala on suurem krundi täisehituse protsendist. Maja eelkavandi kohta andis linnavalitsus küll põhimõttelise nõusoleku tingimusel, et krundiomanik annaks tasuta linnale Narva maantee laiendamiseks tarvismineva maariba, kuid krundiomanik ei ole linnaga sellekohast lepet veel sõlminud.
Narva mnt 19, end Narva mnt 49 (Grigori Hrjapin)
23.05.2014

Uus Eesti 20.03.1939 lk 6
10 suurmaja Narva maanteele
Väljaehitamise kavad täidetakse eraalgatusliku ehitustegevusega
Viimaste andmete järgi on Narva maanteel eeloleval kevadel ja suvel oodata kümne uue suurmaja püstitamist. Ruusi, Karschensteini ja Aringu ehituste projektid on juba kinnitatud, samuti on kindel ehitaja ka Kuljus. Koostamisel on Eesti Lloydi maja projekt, mille järgi ehitatakse moodne büroo- ja elumaja dr. Holdi praeguse maja asemele. Majaomanik Taar ehitab uue ja nõuetele vastava hoone end. Habichti maja asemele, milles praegu asub motoklubi. Pronksi tänava nurgale tuleb ärimees Goldmani maja, kuna Tõrvand-Tellmanni inglise kolledzhi maja välimust parandatakse põhjaliku ümberehitamisega.
Suurimaks uueks ehituseks Narva maanteel kujuneb Eesti tööliste kinnitusühingu uus maja praeguse Läti klubi ja selle kõrvalmajade asemele. Praegu on käsil maja eelprojektide koostamine. Narva maantee vasakpoolsel äärel plaanitseb suurema ehituse püstitamist ETK tegelaste ehitusühing „Kinnisvara“.
Teedeministeeriumi juures töötava kinnisvarade sundvõõrandamise komisjoni juhid on veendunud, et Narva maantee väljaehitamise kavad suudetakse täita eraalgatusliku ehitustegevusega. Narva maantee kinnisvarade omanikud tunnevad ise suurt huvi uute ja ajakohasemate majade ehitamise vastu ning peaaegu on kõigiga ehitamise küsimustes ja tähtaegades jõutud kokkuleppele. Teedeministeerium ja sundvõõrandamise komisjon on püüdnud Narva maantee väljaehitamise organiseerimist korraldada võimalikult kokkuleppel.
Seni on Narva maanteel võõrandatud vaid kaks kinnisvara. Need on Goldini pärijatele kuuluvad nn. Lindeni maja ja ärimees Berkovitshi maja, sest majade omanikud ei tunnud uute ehituste püstitamise vastu küllaldast huvi. Seni on veel lahtine, kuidas saadakse väljaehitamise küsimuse lahendamisest üle Katleri pärijate ning Neumanni ja Vahteri kruntidel. Need on kitsad krundid, mis ei võimalda suuremate ehituste püstitamist. Kruntide omanikel on aga juba käimas läbirääkimised naaberkruntide omanikega kruntide laiendamiseks.
Narva mnt 21, end Narva mnt 55 (Haim Karschenstein)
25.04.2014

Päevaleht 15.06.1935 lk 3
Tallinn saab uue moodsa hoone.
E. Tööliste Kindlustusühisusel lubati maja ehitada
Dir. M. Raua eriarvamine jäeti tagajärjeta
Laupäeval, 15. juunil, tuli kindlustusnõukogu 3. osakonnas teedeministeeriumis arutusele Eesti Tööliste Kindlustusühisuse palve kinnisvara omandamiseks.
24. mail oli kindlustusühisuse peakoosolek vastava otsuse teinud, lubades juhatusele ja revisjonikomisjonile peakoosoleku õigustega omandada südalinna läheduses ehituskrundi hooneteta või lammutamisele kuuluvate hoonetega ja püstitada tulutoov kivist maja ühisuse enda tarvis minevate ruumidega kui ka erakorteritega ja kauplusruumidega. Krundi ostmiseks ja ehituse püstitamiseks lubati 470.000 krooni, mis teeb 1/5 ühisuse kapitalidest. Seni hoidis ühisus oma kapitalid väärtpaberites, mille kursid on kõikuvad ja võivad langeda. Ühe viiendiku paigutamine kinnisvarasse on seepärast otstarbekohane.
Kinnisvara omandamise otsuse vastu esitas ühisuse liige, põlevkivitööstuse direktor M. Raud oma eriarvamise, milles ta leiab, et blanko-volituse andmine juhatusele ja revisjonikomisjonile suurema kinnisvara omandamiseks ei ole mitte otstarbekohane, küll aga selle küsimuse korraldamiseks, kuna lõppotsuse peaks tegema peakoosolek.
Kindlustusnõukogu üksmeelselt otsustas ühisusele kinnisvara omandamiseks luba anda ning M. Raua eriarvamine tagajärjeta jätta.
Ühisus ehitab endale 5-kordse hoone Narva maanteele.


Vaba Maa 5.10.1935 lk 9
Uusi ehitusi Narva maanteele.
Eesti tööliste kinnitusühisuse juhatus pööras Tallinna linnavalitsuse poole palvega, et Narva maantee Jaama ja Reimani tänavate vahelises osas võetaks linna poolt õgvendamisele kõige lähemal ajal. Uue linnaplaani kohaselt Narva maantee õgvendamise tööd on nähtud ette teostada teises järjekorras. Ühisusel on kavatsus ehitada oma krundile, mis asub Narva mnt. 43 /=13/, suuremat moodsat hoonet, kuid see tuleks tänavajoonest 10 meetrit asetada eemale, kuna õgvendatud maantee alla jääks seevõrt ühisuse krunti. Sarnane asetus takistaks uue hoone äriruumide otstarbekohast kasutamist.
Eesti tööliste kinnitusühisuse uus 5-kordne maja Narva maanteel esialgse kava kohaselt kujuneks Tallinnas üheks suuremaks. Hoone esikülje pikkus tuleks üle 80 meetri ja ületaks seega Urla „pilvelõhkuja“ frondi, mis 29 meetrit, ligi kolmekordselt. Narva maantee ühisuse krundi kohal on praegu 23 meetrit lai, kuid teed kavatsetakse õgvendamise teel laiendada 35 meetrile. Tänava laiendamist sarnases ulatuses ehitajad ei pea otstarbekohaseks, kuna uued hooned jääksid seeläbi Jaama ja Reimani tänavate vahel paiguti kuni 24 meetri sügavuselt praegusest tänavajoonest eemale.
Narva maantee ehistamist ajakohaste hoonetega kavatsetakse viia läbi linna poolt esimeses järjekorras ja uued majad õgvendamisele tuleva Narva maantee ääres seega ei jääks asetuselt pikemaks ajaks tänavajoonest eemale. Jaama ja Reimani tänavate vahel laiendatakse uute ehituste fronti esialgselt sel teel, et linn omandab tööliste kinnitusüh. krundi kõrval asuva kinnisvara. Selle läbi tänava äärest eemale asetatud hoonete ette jääv plats muutub avaramaks.


dea.nlib.ee
Uus Eesti 26.05.1939 lk 6
Narva mnt. suurim maja ehitamisele.
Eesti tööliste kindlustusühing alustab 80 meetri pikkuse viiekordse maja ehitamisega. – Läti klubi ja kino „Forumi“ majad lammutatakse.
Eile toimus Kaubandus-tööstuskojas nõupidamine Eesti tööliste kindlustusühingule uue maja ehitamiseks. Nõupidamisel, millest võtsid osa kindlustusühingu juhatuse esimees K. Mauritz, abiesimees A. Tõnisson ja direktor H. Kolts, tutvustas arhitekt A. Perna ühingu juhte maja projektiga. See tunnustati sobivaks ja vastuvõetavaks.
Eesti tööliste kindlustusühing ehitab oma suurmaja Narva maanteel kruntidele, kus praegu suuremate ehitustena asetsevad Läti klubi ja kino „Forumi“ hooned. Maja front tuleb 80,5 meetrit pikk; maja on viiekordne, kubatuur on 30.000 kantmeetrit. Nende mõõtmete järele kujuneb kindlustusühingu maja suurimaks kavatsetavate uusehituste seas Narva maanteel. Ehitustööde eelarve on koostatud 800.000 kroonile. Uue suurhoone ehitamisega tulevad lammutamisele Läti klubi, kino „Forum“ ja kaks tänavaäärset elumaja. Suurhoone alumisele korrale tulevad mitmesugused äriruumid, teisele korrale kontoriruumid, nende hulgas ka E. tööliste kindlustusühingu bürooruumid, kuna kolmas, neljas ja viies kord on tervenisti varutud üürikorteriteks. Need ehitatakse kahe-, kolme-, nelja- ja viietoalised.
Eesti tööliste kindlustusühing algatas maja ehitamise juba mitme aasta eest,
kuid seni pole ehitamisele saadud asuda lahkhelide pärast linnavalitsusega. Nimelt pole linnavalitsus nõus ühingule tasu maksma ehituskrundi riba eest, mille linn sundvõõrandab Narva maantee laiendamiseks. Narva maantee muudetakse siin E. tööliste kindlustusühingu krundi arvel kuni 16 meetrit laiemaks. Ühingu juhatus on nüüd otsustanud suurmaja ehitamisele asuda juba käesoleval aastal.
Narva mnt 5, end Narva mnt 13 (Eesti Tööliste Kindlustusühing)
29.04.2014


Uus Eesti 31.05.1939 lk 6
Uusi suurehitusi rajamisel.
Kindlustusselts Eesti Lloydi maja Narva maanteele. – 200 töölist ohvitseride keskkasiinot ehitama.
Uue suurehitusena tuleb Narva maanteel püstitamisele kindlustusselts Eesti Lloydi maja, mille ehitustöödega tehakse algust juunis. Maja viiakse katuse alla käesoleval suvel. Eesti Lloydi maja ehitatakse Narva mnt. nr. 10, kus tuleb lammutamisele kolm puumaja, nendest kaks kahekordsed. Uus suurehitus tuleb viiekordne, kubatuuriga 13.000 kantmeetrit ja frondi pikkusega 45 meetrit. Maja alumine kord on määratud äriruumideks, teise korra võtavad oma alla mitmesugused kontoriruumid ja elukorterid. Teised ülemised korrad on tervenisti varutud elukorteriteks, mis ehitatakse nelja- ja viietoalised. Viiendale korrale tulevad ühetoalised korterid. Ehitus läheb maksma umbes 350.000 krooni. Järgmisel aastal ehitab Eesti Lloyd sama krundi õuele neljakordse suurema elumaja.
Maja projekti juures, mille koostasid arhitektid E. Kuusik ja E. Jacoby, on püütud rõhku panna fassaadile. Ehituse välisseinad kaetakse Saaremaa marmoriga. Ehitus võtab oma alla kaks meetrit Narva mnt. praegust sõiduteed, sest tänavale antakse sel kohal teine joon ja tänava laiendamine toimub vastaspoolsete kruntide arvel...


Rahvaleht 16.08.1939 lk 4
Uusi suurmaju Narva maanteele.
/.../ Eile kinnitas linnavalitsus ehitusprojekti, mille järele kindlustusselts
„Eesti Lloyd“ ehitab kivist viiekordse elumaja Narva maanteele nr. 10, lammutades seal praegu asuva kahekordse puumaja.
Lähemal ajal kavatseb E. tööliste õnnetusjuhtumite vastu kindlustusühing püstitada suure hoone kohale, kus asuvad praegu kino „Forum“ ja Läti seltsi hooned, ja ehitusühing „Hoone“ ehitab väärika maja Narva maanteele nr. 14.

Majaomanike Teataja 19.08.1939 lk 1
Riikliku kolledži hoone on katuse all
Riikliku kolledži hoone ehitamine on edenenud jõudsasti. Neil päevil viidi hoone katuse alla ja algavad sisemised ehitustööd. Hoone on neljakordne ja pikema fassaadiga ehitusi Narva maanteel.
Üldiselt käib Narva mnt. praegu elav ehitustegevus. Lõpetamisel on mitme suurema eluhoone ehitamine. Lähemal ajal alustatakse vanade puumajade lammutamisega Narva mnt. 10, kuhu tuleb püstitamisele kindlustusselts „Eesti Lloydi“ suurem viiekordne elu- ja kontorihoone. Edasi kuuldub, et ka Rotermann kavatseb alustada ehitamist temale kuuluval krundil Narva mnt. alul. Asjaomaseis ringkonnis kõneldakse, et Rotermanni poolt ehitatakse sinna suurem autotöökoda ja rida autokuure, kusjuures tänavapoolne hoone jääb kontoriruumide ja elukorterite jaoks.
 
Narva mnt 2, end Narva mnt 10 (AS Eesti Lloyd)
29.04.2014


Majaomanike Teataja 23.08.1939 lk 1
Uus suurehitus Narva maanteele
ETK ehitab ühistegevushoone.
Lisaks meie eelmises lehes nimetatud suurehitustele Narva maanteel, kuuldub nüüd, et ka ETK kavatseb püstitada ühe suurema hoone temale kuuluvale krundile Narva mnt. 27. Selleks vajalised eeltööd on juba käimas. Eesti Ühistegeline Liit on oma senisest asukohast, Narva mnt. 27, kolinud üle äsja valminud hoonesse, Narva mnt. 30.
ETK kavatseb tema valduses olevale end. Makarovi krundile püstitada suurema viiekordse kivimaja, millest tahetakse välja kujundada nn. „ühistegevushoone“, milles leiaksid ulualust mitmesugused ühistegevuse organisatsioonid ja ettevõtted, eesotsas ühistegevuskooliga, milline seni kestvalt on kannatanud sobivate ruumide puuduse all.
Kuigi ETK peakontori ruumid on samuti kitsad, ei tahetavat neid laiendada, vaid oodatavat senikaua, kuni need veel vähegi normaalset töötamist võimaldavad.
Ühistegelised Uudised 18.08.1939 lk 1
E. Ü. Liit ja „Ühist. Uudised“ uutes ruumides
/.../ Teatavasti asus Liidu kontor koos „Ühist. Uudiste“ toimetuse ja talitusega seni ETK-le kuuluvas ühekordses majas, milline aga nüüd uue linnaplaani kohaselt peab lähemal ajal kuuluma lammutamisele. Narva maantee läheb sellelt kohalt tunduvalt laiemaks ja püstitada võib ainult vähemalt viiekordseid kivimaju. Vastavalt neile nõuetele ongi ETK asumas eeltöid tegema uue viiekordse maja ehitamiseks endise väikese puumaja asemele, milline tuli omal ajal ETK valdusse koos end. Makarovi krundiga.
Kuuldavasti kavatsetakse uuest majast välja kujundada n.n. „ühistegevuse hoone“, milles leiaksid ulualust mitmesugused ühistegevuse organisatsioonid ja ettevõtted eesotsas Ühistegevuskooliga, milline seni on kestvalt kannatanud sobivate ruumide puuduse all. Võimalik, et sinna ka E. Ü. Liit ja „Ühist. Uudised“ jälle sisse kolivad. /.../
Narva mnt 9a, end Narva mnt 27 (ETK)
25.04.2014

* * *
Linnapanga ametnike elumaja Gonsiori tn
Rahvaleht 23.08.1939 lk 8
Linnapanga ametnikkude elumaja
püstitatakse Gonsiori tn. asetsevale krundile nr. 7. Linnavalitsuse eilsel koosolekul kinnitatud projekti kohaselt ehitatakse neljakordne kivist maja, millel 24 elukorterit. /.../
Uus Eesti 23.08.1939 lk 6
Linna Panga ametnikele 4-kordne elumaja.
Uue pangahoone asukoht ei ole rahvusliku ehituskomitee poolt kinnitatud
Eilsel linnavalitsuse koosolekul kinnitati Tallinna Linna Panga projekt neljakordse kivimaja ehitamiseks Gonsiori tänavasse. Nagu täiendavalt asja kohta kuuleme, tahab pank sinna püstitada eluhoone panga ametnike jaoks. Hoone ehitatakse Gonsiori tänava lõppu, endise politseiaia maa-alale. Hoonesse tuleb kakskümmend 1-, 2- ja 3-toalist korterit kõigi mugavustega, nagu keskküte, soe vesi, elektripliidid, vannid jne. Hoone projekti on koostanud arh. A. Perna ja eelarve järgi see läheb maksma 179.000 krooni. Hoone ehituseks vajaliku krediidi määramine tuleb otsustamisele 30. augustil toimuval linnavolikogu koosolekul. Uus hoone tahetakse viia juba tänavu katuse alla ja see valmiks lõplikult tulevaks sügiseks.
Linna Panga uue hoone ehitamise kohta, mida oli kavatsus püstitada vana pritsimaja asemele, kuuleme, et selle projektide võistlust ei saa välja kuulutada enne hoone lõpliku asukoha kindlaksmääramist. Nimelt ei ole rahvuslik ehituskomitee võtnud veel lõplikku seisukohta Viru väljaku (end. Vene turu) ümbruse ümberplaneerimise kohta, millega koos määratakse kindlaks ka Linna Panga uue hoone asupaik. Krediit ehituseks on linnavolikogu poolt juba lubatud.

* * *
Korteriühing „Oma Vara“ maja Gonsiori tn
Pealinna Teataja 22.02.1939 lk 5
Ehitusühing „Omavara“ ehitab neljakordse maja
Korteri-ehitusühing „Omavara“, millise liikmeiks on firma A. Tõnisson ja Ko. ametnikud ja teenijad, soovib võtta obrokile oma liikmeile elumaja ehitamiseks ehituskrundi Gonsiori tänava pikendusel. Korteriühing kavatseb ehitada neljakordse elumaja põhipinnaga ca 500 kuni 550 rtm. Ehitamiseks korteriühingul on omakapitali Kr. 70.000.-, kuna puuduva osa ehituskuludest korteriühing kavatseb katta laenuga.

* * *
Pirita ühiselumaja
Päevaleht 25.09.1932 lk 5
Moodne ühiselumaja Piritale.
Meie pealinna ilusaima suvituskoha Pirita elumõnususte tõstmiseks kavatsetakse lähemal ajal püstitada suur moodne ühiselamu. Maja oleks ehitatud järgmiselt: teisel, kolmandal ja neljandal korral asuksid üksikkorterid lahtiste ning kinniste rõdudega, kuna alumisele korrale tuleksid ühisruumid, nagu söögisaal, köök, lugemistuba, veeremänguruum, autogaraashid ja muud tarvilised kõrvalruumid; maja päralt oleval krundil asuksid lilleaed, lastemänguplats, murutõnise- ja võrkpalliplatsid.
Üksikkorterid jaguneksid põrandapinna suuruse järgi viide liiki. Iga üksik korter koosneks eluruumist voodinischidega, seinasse ehitatud kappidest, väikesest köögist, pesuruumist ning muudest tarvilistest kõrvalruumidest.
Osaühisuse põhimõttel võiks niisuguse korteri ja vastava krundiosa osta juba 1900 krooni eest.
Maja on arvatud eeskätt suveajal kasutamiseks, kuid ehitusviis ning olemasolevad küttekolded võimaldaksid ka elamise talvel, kas ajutiselt spordi harrastamiseks või läbi aasta kasutamiseks.
Lähemate andmete hankimiseks palutakse pöörduda Väike Tartu mnt. 6, ärisse, kl. 4–6 p.l.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar