esmaspäev, 19. mai 2014

Ehitamata jäänud majad 2


25.04.2014
Pärnu mnt 2 ja 4
Päevaleht 23.07.1937 lk 6
Uusi suurehitusi Valli tänavale
Majaomanik M. Kabal on ostnud Müürivahe tänaval asetseva end. Falkenbergi pärijate sauna, milles teostatakse praegu põhjalikku remonti. Tähendatud maja krunt ulatub teispoolt Valli tänavale, Urla maja kõrvale. Sinna kavatseb M. Kabal tuleval aastal püstitada suurema maja koos naabruses asetseva E. Seemnevilja Ühisusega. Nii on loota, et lähemas tulevikus lammutatakse ilmetud majalobudikud Valli tänaval ja kogu ümbrus saab esinduslikuma ilme.
Pealinna Teataja 24.07.1937 lk 1
Pärnu maantee muudab ilmet
Püstitamisel uued suuremad elamud
Endine Falkenbergi pärijate saun Müürivahe tänaval on läinud ostuteel Tallinna Majaomanikkude Seltsi juhatusliikme M. Kabala valdusse. Praegu teostatakse sauna ruumes põhjalikku remonti, millega jõutakse lõpule sügiseks.
M. Kabala poolt ostetud kinnisvara krunt ulatub Pärnu mnt. Urla maja kõrvale. Lähemas tulevikus on M. Kabalal kavatsusel püstitada oma krundile suurem maja fassaadiga Pärnu maanteele. Sama kavatseb teha ka E. Seemnevilja Ühisus. Nii omab Pärnu mnt. turuäärne osa lähemas tulevikus uue välimuse, mis eriti tervitatav südalinnale esinduslikuma ilme andmise huvides.

Päevaleht 26.07.1937 lk 6
Uus pilvelõhkuja ehitamisele
Nagu kuuleme, rikastub südalinn tuleval aastal uue „pilvelõhkujaga“. See tuleb Valli tänavale, vastu turuplatsi, ja täidaks praeguse inetu tühimiku Urla maja ja endise E. Pohli maja vahel. Praegu asetseb seal äärmiselt näotu ja lagunev kahekordne maja (kus asetseb Seemnevilja Ühisus), mille kadumisega siinne linnapilt palju võidaks. Sama krunt ulatub välja Sauna uulitsale, kus temas asub Falkenbergi pärijate saun ja kus praegu tehakse remonti. Kogu maja ja krundi on omandanud riidekaupmees M. Kabal. Saun jäävat pärast ümberehitamist alles, kuna pilvelõhkuja tulevat krundi Valli tänava äärsele krundiosale.
Maa Hääl 17.03.1938 lk 3
Kaks uut „pilvelõhkujat“ Tallinna.
Ehitatakse Urla ja Pooli majade vahele.
Eeloleval suvel on Tallinna kerkimas kaks uut seitsmekordset maja. Pärnu maantee ja Valli tänava harunemiskohale tahab püstitada ühises plokis Urla majaga oma seitsmekordse maja riidekaupmees Märt Kabal, kuna tema kõrvale kuni Pooli majani püstitab niisamasuguse maja Eesti Seemneviljaühisus. Majad ulatuvad välja kuni Müürivahe tänavani. Uute „pilvelõhkujate“ kerkides võtaks Pärnu maantee selles osas kõigiti esindusliku ja suurlinnaliku ilme.
Praegu asuvad siin väikesed majalobudikud, mis tulevad lammutamisele. Lammutamisele tuleb ka Pooli majaga liituv vana linnamüüritorn, milleks muinsuskaitse nõukogu juba oma nõusoleku on annud. Tornist tulevad enne valmistada aga täpsed joonised ja ülesvõtted ning võtta mõõdud. Praegu on uute majade plaanid viimistlemisel ning nende ehitustöödega tahetakse alustada juba eeloleval suvel. M. Kabal tahab ehitada oma maja kahele alumisele korrale äriruumid, kuna pealmised ruumid on mõeldud elukorteritena. Seemneviljaühisus ehitab äriruumideks ainult alumise korra, kuna mujal leiaksid aset elukorterid.

Anton Soansi kavandatud riidekaupmees Märt Kabali ja Eesti Seemneviljaühisuse uue kaksikhoone makett - Eesti Arhitektuurimuuseum, EAM _ 2752 Ar 16.4.42 (muis.ee).

* * *

29.04.2014
Tatari tänava algus
Vaba Maa 5.02.1936 lk 9
Uus 5-kordne kivimaja Vabadusplatsi ääre.
V. Roosikrantsi ja Tatari tänava vahelise nurgakrundi omanikud Hans ja Aliide Käbad pöörasid linnavalitsuse poole palvega, et neile lubataks nimetatud krundile ehitada 5-kordne elumaja. Linnavalitsus otsustas palve jaatavalt, kui ehituse kohta esitatakse sellekohane projekt ning lahendatakse Tatari tänava all oleva linna maa küsimus.
Uus Eesti 22.11.1936, lk 3
Tallinn ehitamise palavikus.
/.../ Ja lähemal ajal kerkib Pärnu maantee nurgale hotelli vastu kuuekordne maja seniste madalate puumajade asemele. Ehitajaks on krundi omanik Käba. /.../
Pealinna Teataja 27.01.1937 lk 3
Uusi suurhooneid Vabadusväljakule.
Tatari tänav tunneltänavaks.
Lisaks Majaomanikkude Panga uuele majale ja äsjavalminud hotell „Palace’i“ hoonele on oodata lähemas tulevikus uute suurehituste püstitamist Vabadusväljakule. Järjekordselt tuleb täisehitamisele maa-ala Tatari tänava ja Pärnu mnt. alguses, kuhu arvatavasti kerkib kaks hiiglahoonet.
Juba suvel esitas kinnitamiseks 6-kordse maja projekti majaomanik ja ärimees A. Käba. Ehitus oleks tulnud püstitamisele Tatari tänava ja Pärnu mnt. vahelisele krundile.
Projekti kinnitamine on aga seni viibinud kahel põhjusel. Esiteks kuulutati vahepeal välja Vabadusväljaku ruumilise mõju kujundamise projektide võistlus. Et uus ehitus ei kujuneks lahkuminevaks projektide järgi kujundatavast Vabadusväljaku ilmest, otsustati teedeministeeriumis (Vabadusväljaku ja selle ümbruse tänavate ääre püstitatavate ehituste fassaadi-projektid tuleb esitada ka teedeministeeriumile, kust need lähevad riigivanemale kinnitamiseks) projekti kinnitamisega oodata kuni võistluste tulemuste selgumiseni.
Teine põhjus on olenev uuest linnaplaanist. Uue linnaplaani järgi nimelt Tatari tänav on nähtud ette pealt kinnine, kuna tänav läheks läbi maja alt, moodustades nn. „maja-tunneli“.
See moodus on kasutatud ära seepärast, et võimaldada praegu mõlemal pool tänavat asuvaile ehitamiseks ebasoodsaile kruntidele väärikamate ehituste püstitamist. A. Käba oma esitatud projekti järgi soovib ehitada üles ka tänav-tunneli peale jääva osa. Sama soovi on avaldanud aga teedeministeeriumile ka L. Urov, kes kavatseb hakata ehitama krundile Tatari tän. Vabaduspuiestee poole, praeguse bensiinijaama kohale. Selle hoone kohta projekti veel ei ole esitatud. Mõlemale ehitada soovijale on soovitatud leppida kokku nii, et ühe poole võrdlemisi laia, postidele toetuva tunneli pealsest ehitusest ehitaks üks, teise poole teine, ehitades tulemüüri tunneli keskele. Sel juhul muidugi ehitamine tuleks läbi viia ühel ajal.
Kas pooled selle ettepanekuga on nõustunud, pole teada. Ehitamisega tahtvat aga mõlemad teha algust niipea, kui projektide kinnitamine selleks enam ei tee takistusi. /.../
Uus Eesti 8.08.1937 lk 3
Kunas saab Tallinn valmis?
/.../ Üks omapärasemaid ehitusi tuleb kohale, kus suubuvad Vabadusplatsile Pärnu maantee ja Tatari tänav. Kuna krunt nende kahe tänava vahel on võrdlemisi kitsas suurema hoone püstitamiseks, ehitatakse maja ameerikalikult üle Tatari tänava.
Sõidu- ja kõnniteed tulevad läbi majaaluse tunneli. Ehitus ise tuleb 6-kordne ja kava järgi isegi kõrgem, kui praegune „Palace-hotell“. /.../
Uus Eesti 29.06.1939 lk 6
Majaomanikud Tatari tänava suudme katmise vastu.
Tatari tänava majaomanike poolt esitati Teedeministeeriumile ühispalve, milles juhitakse tähelepanu Vabaduse väljaku ümberkorraldamise küsimusega üles kerkinud kavale, Tatari tänava suudme ehitustega pealt kinnikatmine. Palve esitajad on arvamisel, et sellise kavatsuse teostamine riivaks nende elulisi huvisid, tekitades ainelisi kahjusid maja- ja äriomanikele, kuna Tatari tänav on kujunenud teatavas mõttes pea- ja äritänavaks sealse ümbruse elanikele. Seetõttu palutakse Vabadusväljaku ümberkorraldamine lahendada Tatari tänava suudme kohal mingil teisel teel.


* * *
25.04.2014
Tatari 6a
Uus Eesti 22.05.1940 lk 6
Tatari tänavale uus 4-kordne elumaja.
Vabariigi Presidendi otsusega kinnitati Tallinnas, Tatari 6-a ehitatava A. Matto neljakordse elumaja fassaadi projekt, nagu see ette nähtud Vabadussõja üleriikliku mälestusmonumendi püstitamise seaduses, kus leiab käsitamist ka Vabadusväljaku ja tema lähema ümbruse ruumiline kujundamine.
Päevaleht 5.06.1940 lk 7
Uus 4-kordne elamu
Linnavalitsus kinnitas Armin Matto projekti kivist neljakordse elumaja ehitamiseks Tatari tän. nr. 6-a.

* * *
29.04.2014
Pärnu mnt 19
Päevaleht 1.09.1937 lk 7
Uusi ehitusi
Linnavalitsus kinnitas järgmisi uute majade projekte: /.../ S. Minkovi projekt kivist viiekordse elumaja ehitamiseks Pärnu mnt. nr. 19 /.../* * *
16.05.2014
Pärnu mnt 24
Uus Eesti 11.03.1936 lk 2
„Kave“ vabrikuhoonele ehitatakse peale 3 uut korda,
ning ehitatakse täis hoonete-vaheline tühi krunt.
Shokolaaditehas „Kave“ on teatanud linnavalitsusele, et vabrikul on kavatsus ehitada Pärnu mnt. asuvatele hoonetele peale kolm uut korda, osaliselt isegi neli korda. Edasi kavatseb „Kave“ ehitada täis ka vabriku ja endise „Remedia“ hoonete vahelise tühja krundi tänava piirjoone ääres. Kruntide täisehitamise protsent on esitatud kava kohaselt küll pisut suurem kui nähtud ette ehitusmääruses, kuid arvestades sellega, et uue hoone püstitamine soodustab Pärnu mnt. kui magistraaltänava väljaehitamist, andis linnavalitsus nõusoleku projektide esitamiseks.
Vaba Maa 11.03.1936 lk 9
„Kave“ tööstushooned 4–5-kordseiks.
Shokolaaditehas „Kave“ kavatseb V. Roosikrantsi tän. end. „Remedia“ ja selle kõrval asuvale „Kave“ hoonele ehitada peale 3 korda, kusjuures hoonete alla võetakse ka kogu nende kohal asuv vahemaa-ala tänava piirjoone ääres. End. „Remedia“ hoonele ehitatakse peale 3 ja osaliselt 4 korda ning „Kave“ hoonele 3 korda. Krundi vastavaks hoonestamiseks linnavalitsus takistusi ei tee.
Uus Eesti 9.05.1936 lk 9
„Kave“ asub laiendama vabrikuhooneid.
Linnavalitsus oma reedesel koosolekul kinnitas „Kave“ shokolaadivabriku omanike Karl ja Kolla Vellnerite ehitusprojektid vabrikuhoone väljaehitamiseks Pärnu mnt. 24 ning büroo ja eluruumide pealeehitamiseks Pärnu mnt. 22. Mõlemate ehitustega alustatakse juba lähemal ajal. Hooned on ette nähtud 5-kordsetena.

* * *
16.05.2014
Pärnu mnt 59/61
Postimees 3.04.1938 lk 3
Tuleviku Tallinn teostatud ja teostamata projektide peeglis
/.../ Teise koolimaja saab Pärnu mnt. veel Tatari t. nurgale. See on määratud Tallinna Tehnikumile, mis praegu tegutseb Tehnikainstituudi allüürnikuna Koplis. Pärnu mnt. ja Liivalaia tänavate nurgale ehitab relvalaeva „Bena-Vena-Vasilakise“ protsessis kuulsaks saanud ärimees Boris Linde korraga kolm viiekordset üürimaja. /.../
Päevaleht 14.04.1938 lk 8
Viie- ja neljakordne elumaja Pärnu maanteele
Tallinna linnavalitsus kinnitas Boris Linde projekti viiekordse elumaja ehitamiseks Pärnu maanteele nr. 59/61. Samale krundile ehitab Boris Linde veel teise, neljakordse elumaja. /.../* * *
16.10.2015
Pärnu mnt 80
Päevaleht 13.04.1937 lk 6
Uus viiekordne ehitus Pärnu maanteele
Linnavalitsus kinnitas J. Lepbergi projekti kivist viiekordse elumaja ehitamiseks Pärnu maant. nr. 80; Ü.-k. Eesti Rahvapanga projekti pangamaja ümber- ja pealeehitamiseks S. Karja t. nr. 17 ja Saksa saatkonna projekti saatkonna hoonele juurdeehituse püstitamiseks.
Vaba Maa 13.04.1937 lk 9
Lühidalt linnavalitsuse tegevusest.
14 ehitust. Linnavalitsuse koosolekul kinnitati 14 uut ehitusprojekti. Suuremateks kavatsetavateks ehitusteks on J. Lepbergi projekt viiekordse elumaja ehitamiseks Pärnu mnt. 80, E. Rahvapanga projekt pangamaja ümber- ja pealeehitamiseks S-Karja tän. 17, saksa saatkonna projekt saatkonnahoonele juureehituse püstitamiseks ja L. Bebingi projekt kahekordse segaehituse püstitamiseks Tulika tän. 12.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar